Najczęściej popełniane błędy przy prowadzeniu sp. z o.o.

Najczęściej popełniane błędy przy prowadzeniu sp. z o.o.


Dodany przez: Mateo

...

W poprzednim artykule pisałem o  wyższości prowadzenia biznesu w formie spółki z o.o. nad dzialalnością gospodarczą.
Przedsiębiorcy zmieniając formę prawną swojego biznesu na spółkę kapitałową, często miewają trudności z przystosowaniem się i zmianą filozofii jego dalszej działalności.

Aby uniknąc nieporozumień podpowiem jakie są najczęstsze błędy, popełniane przez osoby prowadzące sp. z o.o.

 1. Wypłata i wpłata środków finansowych bez tytułu prawnego - wpłacanie na rachunek pieniędzy nie działa tak samo, jak jednoosobowej działalności.
  członkowie zarządu lub wspólnicy nie powinni pobierać sobie kwoty bez jakiejkolwiek podstawy prawnej.
  Dla członków zarządu podstawą wypłaty może być umowa wiążąca go ze spółką lub uchwała wspólników.
  Dla wspólników jedyną formą wypłaty pozostaje dywidenda lub zatrudnienie w spółce.
 2. Brak danych spółki w miejscach publicznych - spółka działając publicznie w obrocie gospodarczym, powinna posługiwać się stosownymi oznaczeniami w pismach i na swoich stronach internetowych, wskazując:  firmę, siedzibę, adres, numer KRS oraz numer NIP
 3. Obieg pieniądza w spółce - z racji tego, iż spółka jest odrębnym bytem prawnym, powinna ona posiadać własne konto bankowe, z którego mogą korzystać członkowie zarządu dodatkowo spółka zoo wymusza na nas prowadzenie pełnej księgowości, tj. każdy transfer pieniędzy powinien być być udokumentowany i posiadać odpowiednie umocowanie prawne.
 4. Nieprawidłowości przy zwoływaniu Zgromadzeń Wspólników (więcej w następnym artykule)
 5. Podpisywanie umów członków z zarządu ze sobą jako osobą fizyczną – zdarza się, że członek zarządu samodzielnie podpisuje umowę łączącą spółkę z samym sobą. Jest to czynność nieskuteczna prawnie. konsekwencją takiego ruchu może być unieważnienie czynności.


  Aby podpisanie takiej umowy było możliwe, niezbędne jest powołanie pełnomocnika, który będzie reprezentował spółkę.Komentarze