W ramach usług Kancelaria reprezentuje także klientów podczas wszelkich kontroli m.in kontroli Urzędów Kontroli Skarbowej, przygotowuje odwołania od niekorzystnych rozstrzygnięć organów oraz skargi do sądów administracyjnych.


USŁUGI

Skarga do WSA i skarga kasacyjna do NSA

+48 602-340-162

Udzielamy pomocy prawnej w zakresie uzyskiwania koncesji, licencji i zezwoleń administracyjnych. Doradzamy w zakresie postępowania administracyjnego. Reprezentujemy Klientów przed wszystkimi organami administracyjnymi. Sporządzamy skargi do WSA oraz skargi kasacyjne do NSA.Do najczęściej wykonywanych usług należą:
  • postępowania o stwierdzenie nabycia spadku,
  • postępowania o odrzucenie spadku,
  • unieważnienia testamentu,
  • uznania spadkobierców za niegodnych dziedziczenia,
  • spisu majątku spadkowego,
  • dochodzenia roszczeń z tytułu zachowku, spraw związanych z odpowiedzialnością za długi spadkowe,
  • uchylania się od skutków prawnych przyjęcia spadku,
  • sporządzenia testamentu,
  • wydziedziczenia oraz umów o dziedziczenie.

Lista pozostałych usług prawniczych


Oferujemy współpracę zarówno podmiotom gospodarczym (spółkom prawa handlowego, osobom prowadzącym działalność gospodarczą) i osobom fizycznym.