Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej mogą złożyć osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Upadłość nie umarza kar grzywny, alimentów, rent odszkodowawczych, obowiązku naprawienia szkody i zadośćuczynienia za wyrządzoną krzywdę.


Czym jest upadłosc konsumencka?

Upadłość konsumencka jest to redukcja lub umorzenie zobowiązań osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w przypadku zaistnienia niezawinionej niewypłacalności

Upadłość umożliwia wyjście z długów osobie zadłużonej i finalnie uzyskanie oddłużenia. Postępowanie upadłościowe składa się z kilku etapów:Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Wstępny etap procedury upadłościowej, inicjuje złożenie wniosku o upadłość. Na tym etapie sąd weryfikuje przesłanki i bada czy wobec konkretnej osoby występują podstawy do ogłoszenia upadłości konsumenckiej.Procedura z udziałem syndyka

Drugim etapem jest postępowania upadłościowego jest ustalenie ewentualnego planu spłaty wierzycieli
Plan spłaty wierzycieli może być ustalony na okres maksymalnie 36 miesięcy, a upadły reguluje co miesięczną płatność na poczet zobowiązań w ramach likwidacji majątku.
Plan spłaty wierzycieli

Po wykonaniu planu spłaty wierzycieli dochodzi do umorzenia pozostałych zobowiązań, które nie zostały wykonane w ramach likwidacji majątku upadłego bądź spłaty wierzycieli.

Usługi dla osób fizycznych i przedsiębiorców


Oferujemy współpracę zarówno podmiotom gospodarczym (spółkom prawa handlowego, osobom prowadzącym działalność gospodarczą) i osobom fizycznym.


W czym możemy Ci pomóc?T. 501-279-665