Skargę na czynności komornika może złożyć każda osoba, której prawa zostały naruszone przez czynności komornika. Do skargi ma prawo również osoba trzecia, która wykaże interes prawny i wyjdzie na jaw, że jej prawa zostały naruszne.


Czym jest instytucja skargi na czynności komornika?

Skarga na czynności komornika przewiduje możliwość zaskarżenia zarówno czynności jak i zaniechań komornika sądowego

Zaniechane rozumiemy jako sytuację, w której komornik nie dokonuje czynności do której jest zobowiązany. Skarga jednak nie przysługuje na czynności sądowe. Instytucja skargi przydaję się wówczas gdy wsytępują wątpliwości co do tego, czy poczynania komornika są legalne.Kto może złożyć
skargę?

Skargę na czynności komornika może złożyć każda osoba, której prawa zostały naruszone przez czynności komornika. Należy zwrócić uwagę, że ze skargą może wystąpić każda osoba poszkodowana przez komornika, nie tylko osoba wobec, której toczy się egzekucja. Do skargi na czynności komornika ma prawo również osoba trzecia, która wykaże interes prawny i wyjdzie na jaw, że jej prawa zostały naruszne.
Jaka jest forma skargi na czynności komornika?

Skarga na czynności komornika musi spełniać wszystkie formalne wymogi przewidziany dla pism procesowych, tj.:

  • oznaczenie sądu, do którego składana jest skarga,
  • oznaczenie stron postępowania wraz z adrasami,
  • oznaczenie rodzaju pism,
  • wskazanie sygnatury akt komorniczych,
  • opisanie zaskażanej czynności,
  • wniosek o zmianę, uchylenie wraz z uzasadnieniem,
  • podpis osoby, która wnosi skargę.


Do kiedy można
złożyć skargę?

Skarga na czynności komornika powinna być wniesiona do sądu w terminie 7 dni liczonych od dnia:

  • dokonania danej czynności prze komornika, jeżeli strona uzyskała informację o czynności,
  • zawiadomienia przez osobę, której prawa wskutek czynności komorniczych uległy naruszeniu,
  • w którym storna dowiedziała się o danej czynności.

Usługi dla osób fizycznych i przedsiębiorców


Oferujemy współpracę zarówno podmiotom gospodarczym (spółkom prawa handlowego, osobom prowadzącym działalność gospodarczą) i osobom fizycznym.


W czym możemy Ci pomóc?T. 501-279-665