Należy pamiętać o tym, że jeśli osoba pozwana do sądu bądź jeśli przeciwko której wszczęto postępowanie egzekucyjne uważa, że dochodzone od niej roszczenie jest przedawnione, to powinna w odpowiednim trybie zgłosić zarzut przedawnienia.


Przedawnienie długu
co to znaczy?

Roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu – co oznacza, że po upływie określonego okresu czasu, uzależnionego od rodzaju roszczenia, wierzyciel nie będzie mógł ich skutecznie dochodzić od dłużnika, o ile dłużnik skutecznie podniesie zarzut przedawnienia.

Przedawnienie roszczenia nie jest jednak przez sąd uwzględniane z urzędu, to znaczy bez zgłoszenia tego zarzutu przez dłużnika. Możliwe jest zatem, że jeśli przykładowo wierzyciel występuje z pozwem o zapłatę przedawnionego długu do sądu, a dłużnik nie zgłosi w odpowiednim terminie w postępowaniu sądowym zarzutu przedawnienia roszczenia – sąd zasądzi od dłużnika przedawniony dług i będzie to niestety zgodne z przepisami.

Samo wydanie przez sąd nakazu zapłaty nie oznacza, że zdaniem sądu roszczenie wierzyciela jest w sposób oczywisty uzasadnione – oznacza jedynie, że z treści pozwu i załączonych dokumentów wynika, że może być zasadne.

Należy zatem bezwzględnie pamiętać o tym, że jeśli osoba pozwana do sądu bądź jeśli przeciwko której wszczęto postępowanie egzekucyjne uważa, że dochodzone od niej roszczenie jest przedawnione, to powinna w odpowiednim trybie zgłosić zarzut przedawnienia.Ile lat musi minąć
do przedawnienia długu?

O ile przepisy szczególne dotyczące danego rodzaju zobowiązań nie stanowią inaczej,to termin przedawnienia wynosi 10 lat, z kolei dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 3 lata.

Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne – to znaczy od dnia, w którym dłużnik miał spłacić dług lub w inny sposób wykonać dane zobowiązanie.

Uwagę należy zwrócić na przedawnienie roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – dotyczy to w szczególności roszczeń z umów zawartych z podmiotem, który jakąś usługę czy towar świadczy w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (banki, operatorzy telekomunikacyjni, dostawcy energii elektrycznej, gazu itd.). Przykładowo, jeśli operator telefonii komórkowej złoży pozew do sądu o zapłatę faktury, której termin płatności przypadał ponad 3 lata temu - zgłoszenie przez pozwanego w sądzie zarzutu przedawnienia roszczenia spowoduje oddalenie powództwa - czyli sąd nie zasądzi na rzecz operatora telefonii komórkowej dochodzonej kwoty.

Natomiast roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju (albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd), przedawnia się z upływem 10 lat, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu.

Oznacza to, że jeśli wierzyciel pozwie dłużnika do sądu i uzyska wyrok bądź zostanie zawarta ugoda w sądzie, ma on 10 lat czasu na to, by wszcząć postępowanie egzekucyjne, by ściągnąć dług. Jeśli chodzi o roszczenia okresowe, którymi są na przykład alimenty – raty alimentacyjne za okres ponad 3 lat wstecz nie ściągnięte od dłużnika ulegają przedawnieniu, jeśli wierzyciel w tym czasie nie wystąpił o ich egzekucję.

Usługi dla osób fizycznych i przedsiębiorców


Oferujemy współpracę zarówno podmiotom gospodarczym (spółkom prawa handlowego, osobom prowadzącym działalność gospodarczą) i osobom fizycznym.


W czym możemy Ci pomóc?T. 501-279-665