Zasady współpracy

Oferujemy współpracę zarówno podmiotom gospodarczym (spółkom prawa handlowego, osobom prowadzącym działalność gospodarczą) i osobom fizycznym. Nasza współpraca z Klientem może być traktowana jako stała obsługa lub doraźna pomoc. Stała obsługa obejmuje kompleksowe prowadzenie spraw prawnych danego podmiotu lub zajmowanie się jedynie wybranym obszarem jego działalności. Doraźna pomoc polega na świadczeniu usługi prawnej jedynie w zakresie zadanego nam problemu, np. zastępstwie procesowym, analizie konkretnej sprawy i sporządzeniu dla niej opinii prawnej, prowadzeniu negocjacji oraz opracowaniu umowy, itp.

Przy każdorazowym zleceniu kancelaria zobowiązuje się dochować tajemnicy sprawy i klienta. Z dużą troską podchodzimy do zachowania poufności.

Kancelaria świadczy usługi przy zachowaniu należytej staranności, przy wykorzystaniu umiejętności merytorycznych i technicznych, wiedzy i doświadczenia w zakresie zagadnień prawnych i innych dziedzin niezbędnych do rozwiązania problemu.

Każdy prawnik, mediator, współpracownik, doradca, konsultant, pracownik działający w imieniu kancelarii ma obowiązek działać zgodnie z najlepszą wiedzą przy jednoczesnym uwzględnieniu najlepszego interesu Klienta oraz obowiązującego systemu prawnego i zasad etyki wykonywania zawodu.

Kancelaria ponosi pełną odpowiedzialność za osoby, którymi się posługuje przy świadczeniu usług.

Wynagrodzenie za usługi prawne.

Oferujemy obsługę prawną określoną jako efekt-cena i dbamy o pełną przejrzystość naszych rozliczeń. Proponujemy kilka sposobów rozliczeń dotyczących obsługi prawnej, z wyłączeniem zastępstwa procesowego, rozliczanego odrębnie:

  • według stawki za godzinę (stawka podstawowa) – wiemy, że najbardziej obiektywną metodą wyceny naszej pracy jest jej rozliczanie w oparciu o ilość czasu poświęconego danej sprawie. Czas poświęcony sprawom Klienta jest rejestrowany z dokładnością do 1 godziny i rozliczany jest na podstawie sprawozdań dołączanych do każdej faktury.Obciążamy Klienta stawką godzinową tylko i wyłącznie w oparciu do pracy merytorycznej, takiej jak praca z dokumentami, udział w spotkaniach, negocjacjach, doradztwie, za konkretną pracę koncepcyjną, itp. Natomiast za czas spędzony w dłuższych podróżach Klient ponosi koszt obniżony o 50% stawki podstawowej. Stosujemy także specjalne stawki za pracę sekretarską poświęconą prostym czynnościom, takim jak kompletowanie dokumentów danej transakcji lub sprawy sądowej, przygotowanie standardowej korespondencji, wtedy stosujemy stawkę obniżoną o 50 % stawki podstawowej.Ten sposób jest proponujemy Klientom, którzy nie są zainteresowani zawarciem stałej umowy o współpracy. Stawka podstawowa ulega zmianie zgodnie z obowiązującym w kancelarii cennikiem;
  • na zasadzie miesięcznego ryczałtu – ten system opiera się na podobnych zasadach co stawka godzinowa, z tym, iż przyjmuje się ryczałt godzinowy. Klient ma zapewnioną niższą stawkę niż stawka podstawowa, dla określonego rodzaju spraw. W przypadku, gdy usługi Kancelarii przekroczą ustalony z Klientem ryczałt, każda kolejna godzina liczona jest według stawki podstawowej. W przypadku, gdy w ciągu dwóch kolejnych miesięcy, godziny pracy „ponad ryczałt” przekraczają 10 godzin, na życzenie Klienta ustalamy nowy ryczałt godzinowy. Umowa zawierana jest na okres zamknięty, a kancelaria gwarantuje niezmienianie w tym okresie stawki ryczałtowej.
  • na zasadzie ryczałtu – stosowane możliwe jest przy niektórych szczególnych zleceniach. Wynagrodzenie jest ustalane z Klientem indywidualne za całą usługę.
  • na zasadzie wynagrodzenia obliczonego jako dany procent od przyjętej przez strony wartości za określone działanie – efekt, tzw. successe fee.
  • Obsługa bez gotówki: wyznając przekonanie, że zawsze jest jakieś wyjście z sytuacji kryzysowej i wychodząc naprzeciw tym Klientom, którzy nie mogą rozliczyć się za nasze usługi przy pomocy pieniądza stworzyliśmy system bezgotówkowy. Takie rozliczenia traktujemy wyjątkowo i proponujemy wówczas dwie formy rozliczeń. Pierwsza to wymiana barterowa (usługa za usługę, usługa za towar). Druga jest naszym rozliczeniem szczególnym i jest stosowana w bardzo wyjątkowych sytuacjach. Polega ona na polecaniu naszej kancelarii innym potencjalnym Klientom.

Zastępstwa procesowe

W przypadku powierzenia kancelarii zastępstwa procesowego przed sądami lub reprezentowania Klienta przed organami administracji państwowej lub samorządowej, kancelarii przysługuje oddzielne wynagrodzenie według uzgodnionych stawek. Honorarium ustalane jest w umowie z Klientem, stosownie do danego rodzaju postępowania i zawiłości sprawy.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Zapewnienie bezpieczeństwa Klientów jest naszym podstawowym zadaniem. Dlatego też poza obowiązkowym ubezpieczeniem członków palestry od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanego zawodu również pozostali pracownicy i współpracownicy kancelarii są objęci dodatkowym ubezpieczeniem.

Honorarium kancelarii nie obejmuje kosztów sądowych i administracyjnych, podatków oraz kosztów tłumaczeń itp.