Czym jest sprzeciw
od nakazu zapłaty?

Postępowanie upominawcze jest to postepowanie zmirzające do szybkiego uzyskania tytułu egzekucyjnego przez wierzyciela wysuwajacego roszczenie pieniężne
Dla ochrony roszczeń majątkowych dochodzonych w cywilnym postępowaniu upominawczym przysługuje możliwość odwołania się w postaciu sprzeciwu.Jaki jest termin
na sprzeciw od nakazu?

Sprzeciw od nakazu zapłaty do nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym należy wnieść do sądu listem poleconym lub słożyć bespośrednio w sądzie, w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania nakazu zapłaty.

Co napisać w sprzeciwie
od nakazu zapłaty?

Sprzeciw przede wszystkim powinien spełniać wszystkie wymogi formalne dla pism procesowych. W przeciwniym wypadku wniesione pismo zostanie odrzucone. Następnie należy ustalić jakie zarzuty ma wnoszoący sprzeciw.

Chcesz wiedzieć więcej na temat
sprzeciwu od nakazu zapłaty?


Kontakt