Na potrzeby naszych Klientów opracowujemy umowy handlowe obejmujące politykę kontraktową przedsiębiorstw w obrocie krajowym i zagranicznym. Sporządzamy umowy konsorcjum na gruncie prawa zamówień publicznych. Bardzo często doradzamy naszym Klientom przy planowaniu projektów inwestycyjnych, w celu optymalnego zorganizowania struktury kapitałowej i przepływów finansowych.

W tym zakresie zapewniamy także doradztwo podatkowe, jak również asystujemy w negocjacjach z instytucjami finansowymi. Również mamy bogate doświadczenie w dziedzinie obrotu nieruchomościami, zwłaszcza typu komercyjnego. Często asystujemy przy negocjacji skomplikowanych umów najmu i dzierżawy oraz umów franczyzowych.

W swoim dorobku mamy opracowywanie umów oraz związane z tym doradztwo i negocjacje dotyczące nabycia oraz zbycia nieruchomości komercyjnych i biurowych, zakładów produkcyjnych oraz atrakcyjnych, niezabudowanych działek gruntu. Przeprowadzaliśmy naszych Klientów przez proces sprzedaży zorganizowanej części, bądź całości przedsiębiorstwa. Dokonywaliśmy przekształceń własnościowych zmieniając formę prawną prowadzonej działalności gospodarczej.

Realizujemy zlecenia fuzji i przejęć. Specjalizujemy się w procesie rejestracyjnym spółek kapitałowych i osobowych do KRS. Wspieramy swoich Klientów podczas walnych zgromadzeń, dbając o protokołowanie treści zgodnych z obowiązującym porządkiem prawnym.Do najczęściej wykonywanych usług z zakresu prawa gospodarczego należą:
 • rejestracja w KRS,
 • przekształcenia form prawnych
 • likwidacja/ upadłość,
 • delokalizacja (zaprzestanie działalności w jednym kraju i rozpoczęcie w drugim),
 • wykup długów (różnego rodzaju cesje),
 • obsługa wierzytelności na etapie przedsądowym,
 • uzyskiwanie tytułu wykonawczego,
 • opiniowanie zgodności działalności gospodarczej podmiotu z przepisami prawa, w tym odnoszącymi się do specyfiki działalności gospodarczej,
 • analiza stanu prawnego ruchomości, nieruchomości, wartości niematerialnych i prawnych,
 • analiza toczących się postępowań sądowych, egzekucyjnych, administracyjnych i badanie ich wpływu na dalszą działalność firmy,
 • ocena bezpieczeństwa prawnego dokonywanej transakcji,
 • ocena skutków prawnych zawartych umów i wewnętrznych aktów.
Pomoc dla zadłużonych i oddłużanie

Usługi prawnicze


Udzielamy pomocy prawnej niezależnie od Państwa miejsca zamieszkania. Oferujemy profesjonalną i cenowo atrakcyjną pomoc prawną, kierowaną w szczególności do klientów borykających się z długami lub wierzytelnościami, naszą specjializacją jest oddłużanie i wstrzymanie egzekucji komorniczej.