Uprawnienia wierzyciela

Wierzyciel w pierwszej kolejności musi pozwać dłużnika do sądu i uzyskać wyrok lub nakaz zapłaty wraz z klauzulą wykonalności.

Są pewne wyjątki, które pozwalają wierzycielowi uzyskać klauzulę wykonalności bez pozwania dłużnika do sądu i wszczęcia egzekucji komorniczej, np. dobrowolne poddanie się przez dłużnika egzekucji w akcie notarialnym w wypadku gdy dłużnik nie wykonał zobowiązania, wierzyciel może zwrócić się wówczas do sądu jedynie o nadanie klauzuli wykonalności, a po jej uzyskaniu skierować sprawę do egzekucji komorniczej.

Żaden windykator nie będący komornikiem, nie ma prawa bez naszej zgody wchodzić do naszego domu. Uprawnioną osobą do tego jest wyłącznie komornik. Z windykatorem możemy – ale nie mamy obowiązku prawnego - rozmawiać i udzielać mu informacji o naszej sytuacji materialnej i życiowej. Warto nawiązać dobry kontakt z wierzycielem i ustalić zasady i termin spłaty długu, aby uniknąć opłat sądowych i komorniczych, wszelkie porozumienia tego typu należy sporządzić na piśmie

Bądź świadom przysługujących Ci praw.
Pomoc zadłużonym