Komornik może prowadzić postępowanie egzekucyjne jedynie, gdy posiada wobec dłużnika tytuł wykonawczy - tytuł egzekucyjny, któremu została nadana przez sąd klauzulę wykonalności. Zazwyczaj jest to sądowy nakaz zapłaty. Egzekucja komornicza ma na celu jak najszybsze odzyskanie długu, egzekucja komornicza podlega jednak pewnym ograniczeniom, by dłużnik nie został pozbawiony całkowicie środków do życia.Tytułami egzekucyjnymi sa:
  • prawomocne orzeczenie referendarza sądowego lub orzeczenie podlegające natychmiastowemu wykonaniu,
  • prawomocne orzeczenie sądu, ugoda zawarta przed sądem,
  • akt notarialny, w którym dłużnik poddał się potencialnej w przyszłości egzekucji,
  • dochodzenie roszczeń wynikających z niewłaściwie wykonanych umów,
  • inne orzeczenia, akty i ugody, podelegające z mocy ustaw szczególnych egzekucji sądowej.


Aby zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne, wierzyciel musi złożyć u komornika pisemny wniosek o wszczęcie egzekucji oraz tytuł wykonawczy. Komornik na podstawie tytułu wykonawczego ma za zadanie zaspokoić roszczenia wierzyciela. W tym celu może:

  • zająć i sprzedać ruchomości i nieruchomości stanowiące własność dłużnika,
  • zająć wynagrodzenie za pracę, rentę, emeryturę oraz dochody z innych tytułów,
  • zająć rachunek bankowy dłużnika, wierzytelności i inne prawa majątkowe.

Potrzebujesz profesjonalnej porady prawnej? Skontaktuj się z nami.