kancelaria komornicza

Antyegzekucja i Antywindykacja

Czym są działania antywindykacyjne i antyegzekucyjne?

Jest to zespół wielopłaszczyznowych działań zmierzających do zmiany wizerunku dłużnika w postrzeganiu go przez wierzycieli, oraz wypracowaniu takiej jego sytuacji, w której dłużnik będzie posiadał argumenty przetargowe. Warunek ten jest konieczny, żeby wierzyciel zweryfikował swoją sytuację i choć przez chwilę zatrzymał się w swoich działaniach, aby można było nawiązać z nim ponownie dialog. Nieobsługiwany dług dla dłużnika, a tym samym przeterminowana wierzytelność dla wierzyciela, są tym samym problemem tylko widzianym z innej perspektywy. I nie bez znaczenia, pozostaje kwestia zobowiązania strony.

Jednak opierając się tylko i wyłącznie na założeniu słuszności roszczenia, uniemożliwiamy wybór najkorzystniejszego wariantu rozwiązania sytuacji kryzysowej. Często jest też tak, że przeterminowane wierzytelności powodują przesunięcie z pozycji wierzyciela na pozycję dłużnika. Reasumując, istotnym jest, aby dłużnik rozumiał, że ma zobowiązanie, a wierzyciel, że ma należność. Wszelka próba antagonizowania wzajemnych relacji służy tylko i wyłącznie osobom trzecim.

Antywindykacja jest działaniem ochronnym względem firm windykacyjnych, banków i samych wierzycieli. Prowadzona jest w imieniu dłużnika.

Zakres działań:

contact center: Twoje biuro obsługi wierzycieli. Przejmujemy na podstawie pełnomocnictwa kontakt z Twoimi wierzycielami, bankami, firmami windykacyjnymi, sądami, komornikami, urzędem skarbowym. Sami prowadzimy rozmowy, odpowiadamy na pisma, koordynujemy całość korespondencji.

mediacje: to próba wypracowania nowej sytuacji, satysfakcjonującej obie strony sporu, w drodze dobrowolnego porozumienia, przy udziale osoby trzeciej. Mediator moderuje wspólną dyskusję stron, jest wolny od antagonizmów łagodzi napięcia i zasadniczo przez swą neutralność naprowadza strony na wypracowanie kompromisu. Pomaga w komunikacji, naprowadza strony na poszukiwanie takich rozwiązań, które będą możliwe do zastosowania w przyszłości. Hamuje analizowanie przeszłości, a przez to emocjonalne podejście do sprawy. Dba o zgodność z prawem, porozumienia osiągniętego przez strony.

negocjacje: są skuteczne kiedy rozpoznajemy potrzeby adwersarzy. Często te prawdziwe, są ukryte i mogą znacząco odbiegać od zgłaszanych. Zasadniczym błędem jest przekonanie, o prawidłowości odczytanych potrzebach strony, dokonanych przez swój własny pryzmat potrzeb. Bardzo ważną umiejętnością jest skupienie się na celach, a nie na pozycjach. Należy odrzucić złość i frustrację oraz unikać angażowania się w osobiste potyczki. Trzeba skupić się na słuchaniu strony i możliwościach rozszerzania opcji. Przez negocjacje można osiągnąć redukcję zadłużenia o wysokość odsetek karnych, ustawowych, niekiedy o część kapitału oraz uniknąć różnego rodzaju kar umownych.

restrukturyzacja długu: jest zmianą struktury zobowiązania pod względem ilości okresów i sposobu spłaty oraz wysokości oprocentowania. Dokonywana jest za zgodą wierzyciela, w celu obniżenia kosztów obsługi długu.

zawieranie ugód: jest wynikiem mediacji, czy negocjacji. Celem zawierania tego typu umów jest rozłożenie długu na bardziej dogodne warunki spłaty i tym samym, możliwe do udźwignięcia przez dłużnika.

wstrzymanie działań windykacyjnych: całkowite wstrzymanie egzekucji komorniczej i innych działań windykacyjnych, które prawie zawsze pokrywają się z zawarciem jakiegoś kompromisu.

obrona dłużnika w postępowaniu sądowym: występuje po wyczerpaniu możliwości zawarcia jakichkolwiek porozumień.

wykup długu: cesja wierzytelności na rzecz, którego dłużnik w przyszłości dokona spłaty długu.

upadłość: ostateczna forma obrony dłużnika lub rozwiązania sprawy długów.

antyegzekucja: rozumiemy ją tak jak egzekucję, tylko z poszanowaniem praw dłużnika. Natomiast w praktyce, rzeczywistość sprowadza się do tego,, że często egzekucja prowadzona jest z pominięciem praw dłużnika, niekiedy wręcz z naruszeniem przepisów prawa. Zaistnienie długu nie musi i nie powinno być „końcem świata”, dla dłużnika. Egzekucja musi być prowadzona w najmniej uciążliwych sposób, zgodnie z zasadami określonymi w art. 799 § 2 k.p.c. i nie może generować nieuzasadnionych dodatkowych kosztów. Generalnie dłużnikowi w egzekucji powinno chodzić o czas. Kiedy dochodzi do nieprawidłowości postępowania, obroną jest jej rozciągnięcie w czasie. Kiedy przygasimy ogień zyskujemy czas na weryfikację całego procesu. Badamy zasadność egzekucji w ogóle, oraz zasadność skierowania jej do danego składnika majątku. Badamy jej legalność na poszczególnych etapach postępowania komorniczego. Czas może pomóc w zgromadzeniu środków i spłatę zobowiązania, w zawarciu ugody z wierzycielem itp.. Postępowanie egzekucyjne może zostać umorzone lub zawieszone. Każdy przypadek jest indywidualny, powyższe wskazuje tylko zarys problemu. Poniżej przedstawiono ewentualne przypadki dla, których jest możliwe działanie antyegzekucyjne.

umorzenie postępowania egzekucyjnego w administracji: zakres czynności zmierzających do prawnego uchylenie czynności egzekucyjnych.

 

 • Egzekucja z ruchomości,
  po wszczęciu postępowania
 • Egzekucja z nieruchomości,
  przed wszczęciem postępowania,
  miedzy wszczęciem, a obwieszczeniem,
  po obwieszczeniu, a przed przysądzeniem prawa własności.

Jak widać z powyższego w każdym czasie do całkowitego zakończenia postępowania egzekucyjnego można próbować się bronić, choć należy mieć świadomość, iż wraz z zaawansowaniem postępowania egzekucyjnego nasze szanse na pomyślne zakończenie maleją.

Najczęściej praktykowane sposoby antyegzekucji:

 • opóźnienie prowadzonej egzekucji,
 • wstrzymanie postępowania komorniczego,
 • ochrona majątku przed zajęciem z innych tytułów egzekucyjnych,
 • doprowadzenie do umorzenia postępowania egzekucyjnego,
 • zabezpieczenie majątku osób prywatnych i firm przed przyszłymi egzekucjami komorniczymi.